Säännöt ja ohjesäännöt

 

Tältä sivulta löydät seuran säännöt ja ohjesäännöt pdf-muodossa. Sivun alalaidasta löytyvät seuran säännöt tekstimuodossa.

 

Suomen Saunaseura ry:n säännöt (vahv. 22.1.2019 PRH)

Talousohjesääntö (hyväksytty 13.6.2016)

Saunomisohjesääntö (hyväksytty 10.4.2019)

 

SUOMEN SAUNASEURA RY SÄÄNNÖT (Rekisteröity 1.6.2015)

                                                                

1 § Nimi ja kotipaikka                           

Suomen Saunaseura ry ja kotipaikka Helsinki.

 

2 § Tarkoitus

Seuran tarkoituksena on suomalaisten saunaperinteiden vaaliminen, saunan tuntemuksen syventäminen ja saunomisen merkityksen korostaminen terveiden elämäntapojen ylläpitäjänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura:

 • vaalii perinteisiä saunomistapoja
 • kehittää nykyajan suomalaista saunaa
 • edistää suomalaista saunaa koskevaa tutkimustoimintaa
 • jakaa apurahoja saunakulttuurin tutkimiseen ja edistämiseen
 • kerää tietoja ja havaintoja saunoista
 • harjoittaa suomalaista saunaa ja saunomista koskevaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • ylläpitää perinteistä suomalaista saunalaitosta seuran käyttöön sekä esittely- ja tutkimustarkoituksiin
 • edistää samoja tarkoitusperiä toteuttavien yhdistysten ja saunalaitosten syntyä ja toimintaa
 • pyrkii toimimaan suomalaisten saunayhdistysten kattojärjestönä ja voi kuulua jäsenenä alan kansainvälisiin järjestöihin

 

3 § Jäsenet

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet

Johtokunnan esityksestä Seura voi kokouksessaan kutsua kunniapuheenjohtajakseen entisen puheenjohtajan sekä kunniajäsenekseen henkilön, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoitusperiä.

Ainaisjäsenet

Ennen vuotta 1970 liittyneet jäsenet, jotka ovat yhtäjaksoisesti suorittaneet 20 vuoden jäsenmaksun, ovat jäsenmaksuista vapaita ainaisjäseniä.

Varsinaiset jäsenet

Varsinaisiksi jäseniksi pääsee kahden jäsenen suosittelema täysi-ikäinen Suomen kansalainen, jonka johtokunta hyväksyy.

Nuorisojäsenet

Nuorisojäseneksi pääsee kahden jäsenen suosittelema 15-21 -vuotias opiskeleva Suomen kansalainen, jonka johtokunta hyväksyy.                                                                                                          

Ulkomaiset jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee ulkomaan kansalainen, jonka johtokunta hyväksyy. Ulkomaisia jäseniä voidaan hyväksyä enintään kolmasosa yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Yhteisöjäsenet

Yhteisöjäseneksi pääsee koti- tai ulkomainen oikeuskelpoinen aatteellinen yhteisö, jonka oma toiminta tukee seuran tarkoituksia ja jonka johtokunta hyväksyy.

Kannatusjäsenet

Kannatusjäseneksi pääsee oikeuskelpoinen koti- tai ulkomainen yhteisö, yritys tai yksityishenkilö, joka haluaa tukea seuran toimintaa ja jonka johtokunta hyväksyy. Kannatusjäseniä lukuun ottamatta kaikilla edellä mainituilla jäsenillä on äänioikeus seuran kokouksissa. Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

 

4 § Jäsenmaksut

Kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet ja ainaisjäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Varsinaiset jäsenet ja ulkomaiset jäsenet suorittavat Seuran syyskokouksen vuosittain määräämän vuosimaksun sekä liittyessään seuran syyskokouksen määräämän liittymismaksun. Nuorisojäsenet suorittavat Seuran syyskokouksen määräämän vuosimaksun, mutta eivät liittymismaksua. Yhteisöjäsenet suorittavat jäsenmaksuna Seuran syyskokouksen vuosittain määräämän vuosimaksun.Kannatusjäsenet suorittavat johtokunnan vuosittain määräämän vuosimaksun. Vuosimaksu voi olla erisuuruinen kannatusjäsenenä olevalle yhteisölle ja henkilölle. Vuosimaksut voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille.

 

5 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsen voi erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Seuralle tai sen johtokunnan puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi seuran kokouksen pöytäkirjaan. Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa mainituilla perusteilla tai jos hänen jäsenmaksunsa on 6 kuukautta jäsenmaksun eräpäivän jälkeen suorittamatta tai jos hän rikkoo tahallisesti ja toistuvasti Seuran suosituksia viihtyisään saunomiseen.

 

6 § Johtokunta

Seuran hallituksena toimii johtokunta, joka hoitaa Seuran asioita ja taloutta sekä johtaa toimintaa.

Johtokuntaan kuuluvat Seuran syyskokouksen kahdeksi vuodeksi valitsema puheenjohtaja ja Seuran syyskokouksen kaksivuotiskaudeksi valitsemat kahdeksan–kymmenen jäsentä, joista vuoron mukaan eroaa vuosittain puolet tai lähinnä puolet.

Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet voidaan valita enintään kolmeksi perättäiseksi täydeksi kaksivuotiskaudeksi. Mikäli puheenjohtajaksi valitaan henkilö, jonka toimikausi johtokunnassa jatkuisi, valitaan hänen tilalleen johtokuntaan jäljellä olevaksi kaudeksi uusi jäsen. Näin valittu johtokunnan jäsen voi tulla ko. kauden päätyttyä valituksi johtokuntaan vielä kahdeksi perättäiseksi kaksivuotiskaudeksi. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan.

 

7 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä johtokunnan nimeämän muun johtokunnan jäsenen tai toiminnanjohtajan taikka johtokunnan oikeuttaman muun henkilön kanssa. Johtokunta antaa valtuudet pankkitilien käyttöön.

 

8 § Johtokunnan kokoukset

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kahden jäsenen pyynnöstä ja on päätösvaltainen, kun vähintään viisi jäsentä on saapuvilla. Johtokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Jos puheenjohtaja on estyneenä, toimii hänen sijaisenaan varapuheenjohtaja. Jos hänkin on estyneenä, johtokunta valitsee jonkun muun jäsenen kokouksen puheenjohtajaksi.

 

9 § Toimikunnat ja toimihenkilöt          

Johtokunta voi asettaa toimikuntia ja laatia niille ohjesäännöt. Johtokunta ottaa ja erottaa Seuran toimihenkilöt. Johtokunta voi valita seuralle toiminnanjohtajan.

 

10 § Tilivuosi

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille/tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle huhtikuun 10. päivään mennessä, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

 

11 § Seuran kokoukset

Seuran syyskokous pidetään marraskuun loppuun ja kevätkokous toukokuun loppuun mennessä. Syys- ja kevätkokouksen kutsuu johtokunta koolle joko ilmoittamalla siitä Sauna-lehdessä tai ilmoittamalla siitä Seuran Saunatalon ilmoitustaululla tai Seuran kotisivuille taikka lähettämällä kokouskutsun seuran jäsenille heidän jäsenrekisteriin ilmoittamaansa osoitteeseen joko kirjeitse taikka sähköpostitse viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Seuran muut kokoukset kutsutaan ja niistä ilmoitetaan samalla tavoin.

 

SYYSKOKOUKSESSA

 • vahvistetaan liittymismaksu ja seuraavan toimintavuoden jäsenmaksujen sekä muiden 4 §:ssä mainittujen maksujen suuruus.
 • valitaan johtokunnan puheenjohtaja ehdottomalla äänten enemmistöllä kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajan toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (8-10), valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle. Jäsenten toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
 • valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt. Tarkastajien toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-yhteisö tai HTM-yhteisö taikka KHT-tilintarkastaja tai HTM-tilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM-yhteisö, ei valita varatilintarkastajaa.
 • esitetään ja päätetään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
 • esitetään ja päätetään seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarviosta sekä
 • käsitellään ja päätetään muut johtokunnan esittämät asiat ja/tai Seuran vähintään kymmenen yksittäisen jäsenen yhdessä vähintään 21 päivää ennen kokousta tekemät esitykset käsiteltäväksi asiaksi syyskokouksessa johtokunnalle, joista syyskokoukselle on esitettävä johtokunnan lausunto ja päätösehdotus.

 

KEVÄTKOKOUKSESSA

 • esitetään ja käsitellään edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase sekä tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus
 • esitetään ja käsitellään tilintarkastajien/ tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomus ja
 • päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vahvistamisesta sekä
 • vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja toiminnanjohtajalle ja
 • valitaan nimitysvaliokunta, johon nimetään 3-5 jäsentä. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on esittää syyskokoukselle ehdotus johtokunnan jäsenten lukumäärästä 8-10 sekä tehdä ehdotus ehdokkaista johtokunnan puheenjohtajaksi ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle valittavista ehdokkaista.
 • käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat ja/ tai Seuran 10 jäsenen yhdessä johtokunnalle vähintään 21 päivää ennen kokousta jättämät esitykset käsiteltäväksi asiaksi kevätkokouksessa, joista kevätkokoukselle on esitettävä johtokunnan lausunto ja päätösehdotus.             

 

12 § Saunomisoikeudet ja järjestyssääntö                                                            

Seuran eri jäsenten saunomisoikeuksista ja -maksuista Seuran saunarakennuksessa päättää vuosittain johtokunta.

Johtokunta laatii ja hyväksyy jäsenten noudatettavaksi suositukset viihtyisään saunomiseen, jotka ovat esillä seuran saunarakennuksessa.

Johtokunnan puheenjohtajalla ja sen jäsenillä on vapaa saunomisoikeus toimikautensa ajan. Yhdistyksen kokous päättää johtokunnan palkkioista.

 

13 § Muutokset sääntöihin                    

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä Seuran sääntömääräisessä kokouksessa, jos vähintään ¾ annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta.

 

14 § Seuran purkaminen

Seuran purkaminen voi tapahtua kahdessa perättäisessä vähintään neljän viikon väliajoin pidetyssä Seuran kokouksessa, jos kummassakin vähintään ¾ annetuista äänistä sitä kannattaa. Jos Seura lopettaa toimintansa, sen omaisuus luovutetaan Suomen Kulttuurirahastolle erillisrahastoksi käytettäväksi Seuran tarkoitusperien mukaisen toiminnan tukemiseen.

 

15 § Voimaantulosäännös                     

Pykälässä ”Johtokunta” (6 §) tarkoitettujen kaksivuotiskausien laskeminen aloitetaan sääntömuutoksen hyväksymisen jälkeisestä Seuran syyskokouksesta.